Loading

Regeringar, parlament och korruption i Europeiska Unionen

Varje EU-land har sin egen regering som styr landet inom många frågor men EU har även sin egen regering, som kallas för EU-kommissionen, som arbetar med frågor som rör hela EU:s intressen. Dessutom finns ett Europaparlament som stiftar lagar och arbetar framförallt i samarbete med ministerrådet och Europeiska centralbanken. Dessa kan du läsa mer om i denna artikel där vi förklarar hur framförallt EU-kommissionen och Europaparlamentet arbetar för EU.

Korruption är något som tyvärr oundvikligt alltid funnits inom EU. I en del länder är det mer påtagligt, medan det i andra länder knappt existerar. I denna artikel kommer vi även ta upp vilka länder som anses ha högst respektive lägst korruption, samt varför det är negativt för hela EU att det existerar. Läs vidare i texten för att lära dig mer om korruptionen som sker inom EU:s gränser.

EU-kommissionen

EU-kommissionen är det verkställande organ som fungerar ungefär som ett lands regering. Deras uppgifter är i huvudsak att ta fram lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet samt att själva stifta lagar i specifika områden. Dessutom förvaltar och genomför EU-kommissionen både politik och budget inom EU samt verkställer och övervakar den rådande gemensamma lagstiftningen. Tillsammans med EU-domstolen ser de till att samtliga länder efterföljer lagarna och i internationella sammanhang företräder kommissionen EU.

Alla medlemsländer i EU har en kommissionär i EU-kommissionen som arbetar för hela EU:s intressen. De ska alltså inte föra fram sitt eget lands intressen, utan alltid se till helheten och avgöra vad som är bäst för hela EU. Den svenska ledamoten som arbetar inom EU-kommissionen är Cecilia Malmström och hon ansvarar över frågor som rör EU:s handel. Hon har varit EU-kommissionär sedan 2010 och tidigare har hon ansvarat över inrikesfrågor.

Europaparlamentet

Europaparlamentet har i uppgift att stifta lagar, utöva kontroll samt besluta om budgeten inom EU. I Europaparlamentet sitter totalt 751 ledamöter och dessa är invalda av folket i varje EU-land. Det är i Europaparlamentet man tar beslut om internationella avtal samt utvidgningar av EU. Man granskar även kommissionens arbete och uppmanar dem att föra fram nya lagstiftningar. Lagarna stiftas tillsammans med ministerrådet, som är EU:s andra beslutsfattande organ.

Mycket av Europaparlamentets arbete görs i samarbete med ministerrådet. Bland annat budgeten, som är en mycket viktig del av EU:s verksamhet. Parlamentet samarbetar dessutom med den Europeiska centralbanken när det kommer till penningpolitiken som är en av de delar Europaparlamentet kontrollerar. Det är även parlamentet som godkänner kommissionen och väljer ut vem som ska vara kommissionsordförande. De har rätt att avsätta kommissionen genom en röstning vid eventuellt misstroende.

Korruption inom EU

Tyvärr råder det mer eller mindre korruption i alla EU-länder. Transparency International gör varje år en rankningslista där man enkelt kan se vilka länder i EU som uppfattas ha högst respektive lägst korruption. För listan över 2017 är Sverige ett av de länder med lägst korruption, tillsammans med våra grannländer Danmark och Finland. På skalan som går från noll till hundra, där högre siffra innebär lägre korruption, har Sverige 84.

De länder som anses ha högst korruption i EU är Bulgarien, Ungern och Rumänien. Korruptionen inom EU är väldigt kostsam och anses vara ett stort hinder för att EU ska kunna utvecklas såväl ekonomiskt som socialt. Till korruption räknar man allt från mutor till så kallad vänskapskorruption som innebär att människor som är släkt eller vän med en person i maktposition gynnas framför andra människor som anses mer kvalificerade.

Har korruptionen i EU minskat?

För inte så länge sedan gjorde Eurobarometern en undersökning i samtliga EU-länder där invånarna fick svara på frågor kring korruptionen och dess utbredning. Majoriteten av invånarna svarade att de ansåg korruption vara ett utbrett problem men däremot kunde man se en minskning när man jämförde med en liknande undersökning som gjorts fyra år tidigare, år 2013. Även Transparency Internationals undersökningar tyder på att korruptionen har minskat, men inte i den grad som Eurobarometerns undersökning tydde på.

Sammanfattning

EU har alltså både en EU-kommission, som fungerar som ett lands regering, och ett Europaparlament, som stiftar lagar och mycket annat. Det finns även ett ministerråd som samverkar med Europaparlamentet samt Europeiska centralbanken som tillsammans med parlamentet ansvarar över penningpolitiken. Tyvärr råder det mer eller mindre korruption i samtliga EU-länder men undersökningar tyder på att det sakta men säkert minskar. Huruvida detta stämmer är svårt att mäta, men förhoppningsvis stämmer det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *