Loading

Europeiska Unionens avtryck på världsekonomin och dess tillväxt

Hur har egentligen EU påverkat världsekonomin genom åren? Och vad innebär det för Sverige? Detta är frågor som vi kommer svara på i denna artikel. Att den Europeiska Unionen påverkar inte bara de berörda länderna, utan även världen runt omkring, råder det inga tvivel om. Men hur mycket vet du egentligen om hur vår värld har påverkats på ett ekonomiskt plan sedan EU grundades för många år sedan?

Det är såklart uppenbart att ekonomin i EU:s medlemsländer har påverkats efter att ha gått med i EU och särskilt av euron. Faktum är att även världsekonomin har påverkats av EU och idag räknas faktiskt EU som en av de ledande ekonomierna i världen. Detta trots att EU:s befolkning endast uppgår till omkring 7 % av världens befolkning. Nedan kan du läsa mer om hur EU har påverkat ekonomin inom både Europa och i världen.

Hur ekonomin inom EU har påverkats

Redan under 60-talet hade grunden för EU lagts och under detta årtionde blev den redan bra ekonomin ännu bättre. Varför? Först och främst för att man tagit bort tullavgifter vid handel. Dessutom började man tillsammans styra livsmedelsproduktionen, vilket gjorde att alla hade mat så att det räckte och snart fanns till och med ett överskott. Under 70-talet satsade EU mycket pengar på att förbättra infrastruktur samt att skapa fler jobb.

Under 90-talet blev det äntligen möjligt att utan problem sköta handel fritt inom EU-ländernas gränser. Detta var mycket positivt för företag och deras ekonomi, då både varor och tjänster fick fri rörlighet. Även kapital ingick i detta och likaså människor, man kunde alltså enkelt resa till EU-länder och även bosätta sig där. Det är inte alla som tänker på det men detta har faktiskt bidragit positivt till ekonomin inom EU.

Eurons påverkan

År 1999 infördes euron digitalt och 2002 började man använda sedlar och mynt i eurons tecken. Allt fler länder införde den nya valutan och detta förde med sig många fördelar. År 2008 drabbades dock världsekonomin av en finanskris. Den startade inte i EU, utan i USA, men det var snart ett faktum att även många banker inom EU påverkades. Detta ledde till att länderna inom EU började samarbeta närmare ekonomiskt.

Många av de länder som gick med i EMU och införde euron som valuta drabbades av en ekonomisk kris till följd av den rådande finanskrisen. Det land som drabbades allra hårdast var Grekland men även länder som Finland drabbades. I Greklands fall fick man stöd av EU för att klara av krisen. Att vara med i EU är inget skydd mot ekonomiska problem men däremot finns stöd att få vid en kris.

Hur stor är ekonomin i EU?

Enligt uppgifter från 2017 är faktiskt EU:s ekonomi större än den amerikanska. I alla fall om man mäter i BNP, alltså totalvärdet av de varor och tjänster vi producerar. EU:s BNP låg år 2017 på 15,3 biljoner euro. Den främsta handeln, 64 %, sker dock inom EU:s gränser, det vill säga EU-länder emellan. Men trots att EU:s befolkning är knappa 7 % av världens population står unionen ändå för 15,6 % av världshandeln.

Tillsammans med USA och Kina är EU störst i världen när det kommer till världshandel. Kina är ledande av de tre, men EU står för en större varuexport än USA. Att unionen är så stor när det kommer till utrikeshandel innebär såklart att resten av världen påverkas av dess ekonomi. Samtidigt betyder det också att EU påverkas mycket av resten av världen. Som nämnt påverkades även EU när finanskrisen startade i USA 2008.

Vad gör EU för att stärka sin ekonomi?

EU jobbar ständigt med att förbättra sin ekonomi. Detta görs bland annat genom att investera i forskning och utveckling och man strävar efter att satsa lika mycket på detta som man gör i Japan och USA. Då EU-länderna har en gemensam ekonomisk politik, framförallt de länder som har infört euron, träffas de regelbundet för att diskutera planerna för respektive lands ekonomi samt tar upp olika budgetförslag och utvärderar deras framsteg.

Sammanfattning

En av anledningarna till att EU bildades var för att man ville stärka ländernas ekonomier. I mångt och mycket har unionen bidragit till positiva ekonomiska framsteg men flera länder har även drabbats av ekonomiska kriser efter att ha infört euron. EU:s ekonomi är idag världsledande och den både påverkar och påverkas av andra ekonomier i världen. Det råder inga tvivel om att EU har gjort ett avtryck i världsekonomin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *