Loading

Historia och framtid för Europeiska Unionen

Själva Europeiska Unionen grundades i november år 1993 och den kom att ersätta den Europeiska Gemenskapen mellan dåvarande medlemsländer. Rent historisk började detta samarbete redan 1952 och syftet var att främja freden i Europa och undvika krig. Denna gemenskap kallades då för Europeiska kol-och stålgemenskapen och det var sex länder som ingick i den. Bildandet var en effekt av hur andra världskriget hade påverkat Europa och man ville förebygga att något liknande hände igen.

Idag har Europeiska Unionen 28 medlemsländer men där Storbritannien planerar att gå ur i mars 2019. Hur det kommer påverka unionen och framförallt Storbritannien återstår att se. Syftet att verka för fred och för demokrati, jämlikhet och frihet är det övergripande målet med unionen. Inte bara inom unionen utan även i världen, tack vare en gemensam säkerhets- och utrikespolitik. För att möjliggöra detta har medlemsländerna fört över delar av sin suveränitet till unionen.

Turbulent utveckling

Bildandet av unionen och arbetet inom den har varit långt ifrån problemfritt. Redan 1965 lämnade Frankrike den dåvarande gemenskapen EEG i protest mot att gemenskapen ville utöka sina maktbefogenheter. Den kom att kallas “den tomma stolens kris”. Den löstes året efter, 1966, i den så kallade Luxemburgkompromissen som innebar att staterna måste vara överens och fatta enhälliga beslut. Frankrike spelade även en roll i förseningen av Storbritanniens anslutning eftersom franska presidenten motsatte sig det.

Dock kunde Storbritannien, Irland och Danmark bli fullvärdiga medlemmar 1973 och under 1980-talet anslöt sig även Spanien, Portugal och Grekland. Norge var aktuell som medlemsstat men den norska befolkningen röstade nej i landets folkomröstning. Allteftersom har antalet medlemsländer ökat, däribland Sverige som beslutade för att ingå i EU efter en folkomröstning där ja-sidan vann med en knapp marginal. Unionen har växt och en rad fördrag har skapats genom åren.

Unionens utveckling

Unionens utveckling har gått från att vara ett fredsprojekt till att bli en ekonomisk och politisk världsmakt. Ett av de första stegen som har påverkat otroligt mycket är Schengenavtalet, som slöts 1985 och som innebar avskaffandet av gränskontroller vid de gränser som var gemensamma för medlemsländerna. Det innebar plötsligt en helt annan rörlighet inom Europa. 1987 fick Europa en inre marknad tack vare Europeiska enhetsakten, som 1992 följdes av fördraget av Europeiska Unionen.

I och med detta fördrag hade unionen gemensam utrikespolitik, säkerhetspolitik samt för inrikes och rättsliga frågor. Förhandlingar pågick ständigt om EU och dess roll, makt och beslutsrätt. Flera fördrag upprättades och utifrån detta bildades Europeiska centralbanken och införandet av en gemensam valuta som skulle underlätta all handel och den fria rörligheten inom unionen. Än idag har inte alla medlemmar antagit valutan utan har valt att behålla det egna landets valuta.

Framtiden

I och med Storbritanniens ansökan om utträde ur unionen har debatten om EU och dess framtid tagit ny fart. Storbritannien är det första medlemslandet som har begärt utträde, tidigare har det bara varit territorier som valt att gå ur. Dessa är Grönland, Algeriet och Saint-Barthélemy. Vad detta kommer innebära för EU och framförallt Storbritannien återstår att se, men det har medfört att EU har diskuterat strategier för en framtida utveckling.

Det har inte lagts fram en fast riktning utan EU-kommissionen har istället gett medlemsländerna fem olika scenarier där fokus har varit olika med allt från fokus på den inre europeiska marknaden till att ta ett steg mot en gemensam federation. Fler förslag kommer läggas fram med olika huvudområden. Utifrån dessa kommer sedan beslut fattas om vilka riktlinjer som kommer gälla. Slutdatum för att ha en plan klar är 2025.

Nya medlemmar

Under årens lopp har flera stater ansökt om medlemskap, såsom Norge, Schweiz och Island men där dessa har dragits tillbaka på grund av resultat i bland annat folkomröstningar. Det pågår förhandlingar mellan bland annat Turkiet, Serbien och Montenegro om en anslutning till EU. Även länder som Bosnien och Makedonien har ansökt. Det bör dock påpekas att även om till exempel Norge och Schweiz inte är medlemsländer pågår ett nära samarbete med EU.

Sammanfattning

Från att från början ha varit ett fredsprojekt med sex medlemsländer har vi idag en världsmakt i Europeiska Unionen. Målet med fred finns kvar men har utökats till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur framtiden kommer se ut är dock oklart. I och med Storbritanniens begäran om att vara första stat att gå ur unionen har olika scenarier om vilken väg som unionen ska ta lagts fram till resterande 27 medlemsländer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *