Loading

Vad är den Europeiska Unionen och vilket är dess syfte?

Historiskt sett var EU ett fredsprojekt som inleddes 1952 i en tid som fortfarande såg konsekvenserna av andra världskriget. Länderna Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen i syfte om att hindra att det skedde en kapprustning i Europa och på så sätt förhindra att det skulle bli mer krig. Detta var grunden till vad vi idag i modern tid kallar den Europeiska Unionen.

Detta samarbete från 1952 kom att utökas i och med Romfördraget 1958. Sedan dess har EU:s roll i Europa stärkts och fler länder har anslutit sig till unionen, däribland Sverige. Ett syfte med EU idag är att förenkla för handel mellan medlemmar inom EU och på så sätt skapa en intern marknad. Det innebär konkret att det är så kallad fri rörlighet mellan EU-länderna, oavsett om det gäller en vara eller en person.

Stärkt roll i världen

Tack vare att totalt 28 länder ingår i EU idag har även unionen fått en starkare position på världsmarknaden. I stället för att varje land försöker få bättre handelsvillkor gentemot stora nationer som USA och Kina kan EU förhandla gemensamt och på så vis få större inflytande. Dess inflytande på världsmarknaden kan bland annat tydligt ses i eurons värde, det är enbart amerikanska dollarn som är värd mer.

Det är inte bara handel som det handlar om, EU ska främja arbetsmarknaden där medborgare inom EU-länderna ska kunna söka jobb i och flytta till vilket annat EU-land som helst. Det bidrar till att länder som har en bristande kompetens inom ett område kan få personal med erfarenhet och som på så vis kan utöka landets egen kompetens. Oavsett land skall dessa personer behandlas likvärdigt utifrån EU:s lagar och förordningar.

Andra områden

Det är däremot inte bara inom arbetsmarknaden och handeln som EU har som syfte att skapa likvärdiga förhållanden. Det pågår stora samarbeten länderna emellan för att minska miljöförstöring och för att försöka styra upp utsläpp. Det har bland annat förhandlats fram hur mycket av ländernas energiförbrukning som i framtiden måste komma från förnybara energikällor, där ett gemensamt program för att nå detta har fastlagts och där ett slutdatum är bestämt.

Den fria rörligheten för inte bara med sig fördelar med utökade arbetstillfällen, utbyten av kompetenser och mycket annat. Det för givetvis med sig nackdelar med. På grund av de öppna gränserna kan även brottsligheten spridas lika lätt som varorna. Inom EU pågår därför gemensamma insatser för att kunna bekämpa brottslighet som är gränsöverskridande. Och ju fler länder som ingår i Europeiska Unionen, desto fler länder kan brottsligheten spridas till.

Asyl och ekonomi

Det finns fler områden där EU:s syfte är att skapa en rättvis och likvärdig union och det är bland annat inom asylpolitik och ekonomisk politik. Syftet är att medlemsländerna ska agera utifrån fastställda riktlinjer och lagar när det gäller asylsökande. Inom den ekonomiska politiken fungerar Europeiska Nationen samordnande, men även där är strävan för att göra ländernas hantering av ekonomi så likriktad som det möjligt går, något som många vänder sig mot.

Här har en gemensam valuta spelat en mycket stor roll och syftet med dess införande var att underlätta handel mellan länder, men även för att stärka unionens position gentemot bland annat USA. Alla medlemsländer har dock inte gått med i EMU, utan har valt att behålla sin valuta. Sverige är ett av dessa länder, där vissa hävdar att det är på gott och andra säger det är på ont.

Stödjande funktion

EU har en varierad makt inom olika områden, men till exempel när det gäller lagstiftning om handelspolitiken är det bara EU som kan lagstifta. Inga enskilda medlemsländer har rätt att stifta lagar som gäller handeln. Däremot får inte EU lagstifta om exempelvis kulturpolitik, skola och sjukvård. Där stiftar medlemsländerna sina egna lagar och Europeiska Unionen kan enbart gå in och stödja medlemsländerna när de ska stifta lagar inom dessa områden.

Sammanfattning

Europeiska Unionen har växt sig stark sedan det var ett fredsprojekt i 1950-talet efterkrigseuropa. Från att ha börjat med sex länder ingår nu 28 medlemsländer i unionen. Syftet idag fokuserar mer på en gemensam handel, fri rörlighet och att förstärka Europas position inom världshandeln. Men tack vare gemensamma mål, en inre marknad och kompetensutbyte mellan länderna har det grundläggande syftet med en gemensam union för att bevara freden endast förstärkts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *